Klachten & Aansprakelijkheid

AANSPRAKELIJKHEID

Ons bouwkundig rapport en de daarin gegeven adviezen binden ons slechts tegenover degene die in het rapport als opdrachtgever is vermeld c.q. zijn vertegenwoordiger indien wij die als opdrachtgever moeten aanmerken; de rechten die deze opdrachtgever daaraan kan ontlenen zijn niet overdraagbaar.

Als opdrachtgever vrijwaart u de Coöperatie Aangenamer Bouwen UA voor aanspraken van derden welke verband houden met de uitvoering van de Bouwkundige Inspectie indien en voor zover de Coöperatie Aangenamer Bouwen UA krachtens het bepaalde in onze WIS-Leveringsvoorwaarden (pdf) niet jegens haar opdrachtgever aansprakelijk is.

Uiteraard zullen wij de aanvaarde opdracht zo goed mogelijk vervullen, maar wij zeggen het nog maar eens heel duidelijk :

Onze Bouwkundige Inspectie is uitdrukkelijk géén Garantie of Verzekering tegen Bouwkundige Gebreken !

Wij zijn er niet om uw risico over te nemen… ú koopt, niet wij !
Natuurlijk zullen wij u – binnen de beperkingen van non-destructief onderzoek – zo goed mogelijk informeren inzake de technische eigenschappen en de conditie van het object dat u koopt, maar het beoordelen van panden is geen exacte wetenschap en het idee dat wij in staat zouden zijn om “verborgen gebreken” waar te nemen is dan ook een mythe, immers ook bouwkundigen kunnen niet door afwerkingen en dergelijke heen kijken en destructief onderzoek is ook ons niet toegestaan zolang u nog geen eigenaar bent van het object.
Voor “verborgen gebreken” heeft de wetgever overigens in het Burgerlijk Wetboek een verhaalsregeling opgenomen, het feit dat u vóór aankoop een bouwkundig oordeel heeft gevraagd zorgt er wel voor dat u in een dergelijke procedure sterker staat.

KLACHTEN-PROCEDURE

Indien de opdrachtgever meent dat wij – met inachtname van de grenzen van de onderzoeksmethode en onze WIS-Leveringsvoorwaarden (pdf), alsmede de omstandigheden ten tijde van de inspectie – verwijtbaar in de uitvoering van onze opdracht tekort zijn geschoten, zal deze ons daarvan onverwijld (opdrachtgever dient aan te kunnen aantonen dat hij hetgeen waarover hij klaagt redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken) en met redenen omkleed per aangetekend schrijven in kennis stellen en de gelegenheid geven om binnen 10 werkdagen ná ontvangst van bedoeld schrijven de situatie te (laten) beoordelen, al dan niet door een door ons aan te wijzen extern deskundige.

Coöperatie Aangenamer Bouwen UA zal opdrachtgever uiterlijk 10 werkdagen na voorenbedoeld onderzoek haar stellingname inzake de geuitte klacht schriftelijk kenbaar maken.

Enige uitkering op grond van aan ons verwijtbaar tekortschieten zal nooit méér kunnen bedragen dan € 2.500 inclusief BTW per rapport en zal uitsluitend kunnen strekken tot herstel van schade aan het beoordeelde constructieve- c.q. klimaatscheidende onderdeel in geding (gevolgschade uitgesloten), zulks met inachtname van levensduur-gerelateerde afschrijving.

Te late betaling van onze facturen beperkt eventuele aansprakelijkheid tot maximaal het gedeclareerde bedrag !

De keuze tussen uitkering in geld dan wel in natura (= herstel in onze opdracht) is daarbij exclusief aan ons voorbehouden.

Indien opdrachtgever volhardt in zijn mening dat Coöperatie Aangenamer Bouwen UA verwijtbaar in de uitvoering van haar opdracht is tekort geschoten en hij zijn klacht en de daarop gebaseerde aanspraken niet binnen 6 maanden na de datum van kennisgeving in rechte geldend maakt, vervallen door het verstrijken van die termijn al zijn rechten en aanspraken te dier zake.

Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Coöperatie Aangenamer Bouwen UA inzake bouwkundige inspecties is het Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Roermond, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Indien wij op onterechte gronden aansprakelijk worden gesteld, behouden wij ons het recht voor om alle door ons te maken kosten voor onderzoek en rechtskundige bijstand – zowel in als buiten Rechte – op de aansprakelijk-stellende partij verhalen.

Terug naar KOSTEN & VOORWAARDEN

Bouwkundige Inspectie Aanvragen