Uitgangspunten van Beoordeling

Bij de beoordeling van het object gaan wij primair uit van twee vragen :

  1. is het object in de aangetroffen conditie geschikt voor het doel waarvoor het wordt aangeboden ?” en
  2. zijn er (signalen die duiden op) ernstige bouwkundige gebreken die door de koper hersteld moeten worden om voortbestaan en/of de beoogde bruikbaarheid van het pand te waarborgen?

Daarnaast kijken we in hoeverre er sprake is van achterstallig onderhoud en voor welke onderdelen u een reserve moet aanhouden omdat zij binnen de eerste 7 jaar van bewoning wegens ouderdom of slijtage aan vervanging toe kunnen komen.

Onze adviezen inzake te nemen maatregelen zijn gebaseerd op “goed particulier beheer“, d.w.z. : “doen wat nodig is op het moment dat het nodig is en zonder gouden randjes” en beperkt tot díe delen van het object die hetzij constructief dan wel klimaatscheidend van belang zijn, zoals fundering, kelder, gevels, gevelkozijnen, draagmuren en -constructies, vloeren, trappen en daken, afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang.

Niet-constructieve delen, Afwerkingen & Uitrusting zoals niet-dragende scheidingswanden, binnenkozijnen, keukens, plafonds, tegels, stuclagen etc. kunt u als toekomstig eigenaar prima zelf beoordelen; bovendien : wat voor ons goed genoeg is dat voor u mogelijk niet en omgekeerd en daarbij zijn dit nu juist de onderdelen die u al vrij snel zult willen aanpassen aan uw eigen inzichten, zelfs al zijn ze in nog zo’n goede technische conditie !

Bouwfysische Eigenschappen zoals zoals acoustische- en/of thermische isolatie en/of weerstand tegen brand zijn in het kader van een visuele inspectie zelden met redelijke zekerheid vast te stellen.

Installaties vallen ook buiten de scope van onze inspectie; wij zijn niet installatie-bevoegd en het grootste deel van installaties is sowieso niet zichtbaar.
Uitsluitend erkende installateurs kunnen en mogen installaties testen, dus indien u een goed inzicht wenst in de staat van de technische installaties dient u deze door een erkende installateur te laten onderzoeken.
Buiten dat is er natuurlijk één partij die kán weten of het allemaal werkt : de verkoper… vraag hem/haar dus altijd expliciet naar storingen van installaties en apparatuur !

N.B. : De grens tussen installatie en apparatuur ligt o.i. daar, waar een element kan worden ontkoppeld, zonder schade te veroorzaken en zonder de functionele integriteit van object en installatie in gevaar te brengen.

Wij zijn niet gecertificeerd voor het doen van onderzoek naar Asbest, Ondergrondse olietanks & Vervuiling; hiervoor dient u te allen tijde gespecialiseerde bedrijven in te schakelen.
De in het rapport opgenomen opmerkingen inzake milieu-aspecten (asbest, olietank, bodemvervuiling etc.) zijn uitsluitend bedoeld als extra informatie en niet noodzakelijkerwijs compleet, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bij Appartementen is in de meeste gevallen de VvE verantwoordelijk voor instandhouding van de algemene-, klimaatscheidende- en constructieve delen van het complex en draagt de appartementseigenaar dus slechts rechtstreeks risico voor díe delen die onderdeel uitmaken van het appartementsrecht, zoals bijvoorbeeld de CV-ketel.
Vraag bij een appartement dus altijd vóór definitieve aankoop inzage in de Acte van Splitsing, de actuele begroting en balans en de meerjaren-onderhoudsplanning; alleen indien deze gegevens tijdens de inspectie aanwezig zijn kunnen wij ze beoordelen.

Lees verder > BUDGETTEN & URGENTIE

Bouwkundige Inspectie Aanvragen