Kosten & Voorwaarden

Bouwkundige Inspectie Aanvragen

KOSTEN

De kosten voor een bouwkundige inspectie bedragen 1‰ van de gepubliceerde vraagprijs, met een minimum van € 395,00 en een maximum van € 600,00.

Voorbeeld :
Vraagprijs € 175.000 > Inspectiekosten € 395,00 inclusief BTW
Vraagprijs € 425.000 > Inspectiekosten € 425,00 inclusief BTW
Vraagprijs € 625.000 > Inspectiekosten € 600,00 inclusief BTW

Voor inspctie van objecten gelegen buiten de postcode-gebieden 10xx, 11xx, 14xx, 15xx, 18xx, 19xx, 20xx, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx brengen wij u € 100,00 extra in rekening.

ANNULEREN

Annuleren van gemaakte afspraken kan tot 24 uur vóór het tijdstip van inspectie; voor inspecties die binnen 24 uur voor het geplande tijdstip worden geannuleerd berekenen wij u € 100,00 inclusief BTW.

BETALINGSVOORWAARDEN

Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum ten volle te zijn voldaan.

Indien opdrachtgever de factuur niet tijdig heeft voldaan is hij in verzuim en kan invordering worden ingesteld, waarbij de wettelijke rente en incassokosten bij opdrachtgever rekening worden gebracht.

AFLEVERING RAPPORT

Onze rapporten en facturen worden uitgebracht in pdf en per email verzonden aan de opdrachtgever en zijn vertegenwoordiger; met het per email verzenden van ons rapport is onze opdracht voltooid.
Indien opdrachtgever een uitgebracht rapport niet binnen 7 kalenderdagen na email-verzending per aangetekend schrijven heeft geweigerd c.q. inhoudelijk betwist, wordt opdrachtgever geacht met de inhoud van het rapport in te stemmen.
Rapporten blijven ons intellectueel eigendom en worden uitsluitend aan de tegenpartij en/of derden verstrekt indien opdrachtgever zich daar schiftelijk (email) mee accoord verklaart.
Weigering en/of betwisting van het rapport en/of verstrekking aan derden laat opdrachtgevers verplichting tot betalen onverlet !

Ons WIS™-rapport en de daarin gegeven adviezen hebben een geldigheidsduur van 6 maanden na inspectie en binden ons slechts tegenover degene die in het rapport als opdrachtgever is vermeld c.q. zijn vertegenwoordiger indien wij die als opdrachtgever moeten aanmerken; de rechten die deze opdrachtgever daaraan kan ontlenen zijn niet overdraagbaar.

VERTEGENWOORDIGING

Opdrachten namens een cliënt gegeven door een makelaar of andere tussenpersoon zullen primair worden beschouwd als te zijn gegeven door en gefactureerd aan de cliënt van die makelaar of andere tussenpersoon; indien de betreffende cliënt onze factuur niet voldoet, behouden wij ons het recht voor de kosten voor de uitgevoerde inspectie alsnog bij de makelaar of tussenpersoon in rekening te brengen.

Indien een makelaar of andere tussenpersoon ons namens zijn cliënt een inspectie-opdracht verstrekt, zijn onze WIS-Leveringsvoorwaarden bindend jegens de de tussenpersoon en zijn cliënt en is het de verantwoordelijkheid van de tussenpersoon om zijn cliënt bekend te maken met deze leveringsvoorwaarden !

Lees ook > KLACHTEN & AANSPRAKELIJKHEID en onze WIS-Leveringsvoorwaarden (pdf)

Bouwkundige Inspectie Aanvragen