Inspectie-Methodiek

Een Bouwkundige Inspectie neemt doorgaans tussen de één en twee uur in beslag.

In die tijd gaan wij – bij voorkeur samen met de U – het pand door om te kijken in hoe de staat van onderhoud is en of er signalen zijn die duiden op bouwkundige schade en/of gebreken.

Daarbij moet u zich wel bedenken dat het beoordelen van panden geen exacte wetenschap is; er bestaat in Nederland geen specifieke opleiding voor en er zijn geen algemeen geaccepteerde normen en richtlijnen, de uitkomst van zo’n inspectie is dus sterk afhankelijk van de ervaring van de bouwkundige die haar uitvoert en de uitgangspunten die hij/zijn aan het advies ten grondslag legt; het is dus alleszins mogelijk dat verschillende bouwkundige een verschillend advies uitbrengen…

Robert ’t Jong heeft sinds 1988 al zo’n 12.000 panden van uiteenlopende leeftijd, aard en omvang beoordeeld, vergelijkingsmateriaal genoeg dus.

Ons oordeel en advies is gebaseerd op visueel waarneembare secundaire signalen, in het pand aanwezige tekeningen en foto’s; dit is uitdrukkelijk niet het zelfde als gedetailleerd en/of specialistisch onderzoek.
Ook het raadplegen van externe bronnen zoals gemeente-archieven etc. bijvoorbeeld om vast te stellen of bouwvergunningen zijn benodigd en verkregen valt – tenzij expliciet anders is vermeld – buiten de scope van onze opdracht.

Zolang het pand nog niet uw eigendom is mogen wij – net als u – geen schade aan het pand toebrengen; er worden dus geen destructieve handelingen verricht en ramen, deuren en luiken worden alleen geopend als dat mogelijk is zonder schade toe te brengen aan die onderdelen en/of de afwerking daarvan (voorbeeld : vastgeschilderde ramen worden niet geopend).
Kruipruimtes en daken worden alleen betreden als wij het persoonlijk risico binnen de grenzen van de ARBO-Wet aanvaardbaar achten, de kans op schade nihil is en wij gebruik kunnen maken van op locatie aangetroffen klimmateriaal.

Zaken die niet expliciet in het rapport zijn vermeld zijn buiten de beoordeling gelaten en bijgebouwen worden – tenzij anders is vermeld – slechts beoordeeld op hun bruikbaarheid in de aangetroffen staat en functie.

Lees verder > UITGANGSPUNTEN van BEOORDELING

Bouwkundige Inspectie Aanvragen